Списък с желания 0

Политика за поверителност

I. Въведение

"Инспорт 2017-2" ЕООД, зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу "Политика за поверителност") е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт и онлайн магазин на адрес www.madstitches.bg, във връзка със стоките и услугите, предоставяни от "Инспорт 2017-2" ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на онлайн магазина.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на онлайн магазина, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на уебсайта, определя правилата, които "Инспорт 2017-2" ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство. Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@madstitches.bg или да разгледате нашите инструменти за Защита на личните данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

"Инспорт 2017-2" ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204604839, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. "Инспорт 2017-2" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на имейл info@madstitches.bg.

"Инспорт 2017-2" ЕООД не определя Длъжностно лице по защита на личните данни.

III. Категории лични данни, обработвани от "Инспорт 2017-2" ЕООД"

"Инспорт 2017-2" ЕООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име, презиме, фамилия, имейл адрес и други); Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от профил в онлайн магазина (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, и др.);
 • Данни за сключване на договори за продажба с физически или юридически лица (като имена, ЕГН, ЕИН и др.).
 • "Инспорт 2017-2" ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от "Инспорт 2017-2" ЕООД в процеса на предоставяне на услугите: данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение; данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори,

"Инспорт 2017-2" ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти. "Инспорт 2017-2" ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

"Инспорт 2017-2" ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Данни получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт и/или възстановяване на забравена парола за достъп до онлайн магазина;
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
 • Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

В изпълнение на свои законови задължения, "Инспорт 2017-2" ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • За извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

"Инспорт 2017-2" ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
 • Директен маркетинг на продукти и услуги; Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
 • Обработване за целите на легитимните интереси на "Инспорт 2017-2" ЕООД.
 • Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, измерване ефективността на рекламните ни кампании;
 • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
 • Гарантиране качество на обслужване на клиентите.

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации по изпращане на закупени стоки;
 • Лица, които по възлагане на "Инспорт 2017-2" ЕООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – напр. счетоводители, маркетингови агенции др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VI. Срок на съхранение на личните данни

 • Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: Лични данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между "Инспорт 2017-2" ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.;
 • Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни и финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол – съгласно приложимото законодателство. Лични данни, обработвани с цел управление на профила в онлайн магазина – 24 месеца от датата на последното влизане в профила, до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.
 • Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

След изтичането на посочените по-горе периоди, личните данни ще бъдат анонимизирани.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни. Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Ваши лични данни, като:

 • използвате инструментите за Защита на личните данни в сайта ни;
 • изпратите искане по електронен път на имейл: info@madstitches.bg

Имате право да поискате от "Инспорт 2017-2" ЕООД:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до "Инспорт 2017-2" ЕООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от "Инспорт 2017-2" ЕООД, можете да го направите на посочените ни данни за контакт.

Автоматизирана обработка и профилиране, когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин. Вижте повече в Политиката за използване на "Бисквитки".

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на "Инспорт 2017-2" ЕООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да предоставим заявените продукти и да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите или договорни задължения, "Инспорт 2017-2" ЕООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил,

"Инспорт 2017-2" ЕООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги.

VIII. Как защитаваме данните Ви

"Инспорт 2017-2" ЕООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • "Инспорт 2017-2" ЕООД е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • достъпът на служителите на "Инспорт 2017-2" ЕООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на "Инспорт 2017-2" ЕООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 • ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме тези сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване.

"Инспорт 2017-2" ЕООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом "Инспорт 2017-2" ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, "Инспорт 2017-2" ЕООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. Политика за употреба на „Бисквитки“

Може да се запознаете с нашата Политика за употреба на "бисквитки" като натиснете ТУК.

XI. Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Молим да ни уведомите, ако имате съмнения или информация за това.

XII. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.